Έρευνα και ανάπτυξη

2018-2020: Δράσεις εφαρμογής εργαλείων Γεωργίας Ακριβείας στις Αγροδιατροφικές Επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του έργου «Technological and Business innovation services to stimulate the local Agro-food ecosystems and to support a Cross Border Collaboration among Local Action Groups (TAGs)» του Προγράμματος Interreg V- A Greece-Italy 2014 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2017-2019: Δράσεις παρακολούθησης, ανάλυσης συμβουλευτικής και ελέγχου ποιότητας των εδαφών και των λιπάνσεων με χρήση Μικροηλεκτρονικής και ΤΠΕ του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς «Μικροηλεκτρονική» και των «προηγμένων υλικών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα».